Historia

Yhres etteskesi on Särkisalon murretta ja tarkoittaa ”yhdessä eteenpäin!

Yhres etteskesi on Särkisalon murretta ja tarkoittaa ”yhdessä eteenpäin!”

Tämä lause putkahti ilmoille saaristokylässämme, kun suurkuntaliitoksen jälkeiset rakennemuutokset toivat huolen kunnallisten palveluiden katoamisesta. Särkisalon vanha pitäjä koostuu kolmesta isommasta ja lukuisista pienistä saarista, jotka sijaitsevat nykyisen Salon eteläreunalla. Eteläisen Suomen mittakaavassa etäisyydet ovat suuria. Ei ole tavatonta, että paikallinen joutuu esimerkiksi KELAssa asioidessaan ajamaan yhteensä yli sadan kilometrin matkan. Palveluiden keskittäminen, ja joissain tapauksissa jopa lakkauttaminen, koski kaikkia ikäryhmiä, mutta erityisen ankarasti tilanne vaikutti alueen runsaslukuiseen vanhusväestöön.

Paikallisyhdistykset alkoivat miettiä yhdessä, mitä alueen hyvinvoinnin turvaamiseksi voitaisiin tehdä. Osattomuuden tunne sekä huoli vaikuttamismahdollisuuksista suuressa kunnassa herättivät myös paljon keskustelua. Alueella oli paljon järjestöaktiivisuutta, mutta paikallisjärjestöt toimivat hajanaisesti eikä toiminnan kokonaisuutta koordinoinut kukaan. Lisäksi alettiin oivaltaa, että entisenkaltaiset toimintamuodot eivät välttämättä enää palvelleet parhaimmalla tavalla alueen tarpeita. Oli aika miettiä miten uudistaa ja kehittää toimintaa. Tällaisesta tilanteesta ponnahti esiin idea hankkeesta, jonka avulla uusia, nimenomaan maaseudulle sopivia yhteistyön muotoja ja toimintamuotoja voitaisiin alkaa kehittää. Yhteistyössä muiden paikallisyhdistysten kanssa Särkisalon Vanhustentaloyhdistys lähetti rahoitushakemuksen RAY:lle. Yhres etteskesi oli syntynyt.

Tavoitteet

Yhres-hankkeen päätavoitteina on kuntakeskusten ulkopuolella asuvien ikääntyvien hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Hanke kokoaa koko kylän rakentamaan yhdessä kevytrakenteista yhteistyön toimintamallia, jonka avulla voidaan kohentaa vanhusväestön palveluita, edistää paikallisten osallistumista oman elämän hallintaan sekä päätöksentekoon sekä kehittää tulevaisuuteen kantavaa ylisukupolvista toimintaa alueella. Hyödynnämme maaseudun perinteistä talkoohenkeä ja yhdistämme sen eri järjestöjen, seurakunnan ja kunnan sekä yksityisyrittäjien ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Yhres visioi, testaa ja juurruttaa uusia tapoja ratkoa hyvinvointiin liittyviä haasteita maaseudulla. Hankkeeseen kutsuttiin yhteistyötahoja myös kaupungilta, seurakunnalta sekä alueellisilta asiantuntijatoimijoilta, kuten Salon Muistiyhdistykseltä.

Yhres on myös onnellisesti osallisena Vanhustyön keskusliiton (VTKL) hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamassa Eloisa Ikä – hankekokonaisuudessa. Näin Yhres pääsee aktiivisesti seuraamaan muita alan toimijoita uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi ajan haasteisiin. Yhteistyö Eloisan Iän sisällä tuo paikkakunnallemme valtakunnallista osaamista, ideointia ja vertaistukea!