Yhres hanke

Yhres hanke on Särkisalolainen kyläprojekti, jonka tavoitteena on ikäihmisten sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin edistäminen

Särkisalolainen kyläprojekti, jonka tavoitteena on ikäihmisten sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin edistäminen sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö särkisalolaisille.

YHRES luo uusia mukavia toimintamuotoja, jotta kaikenikäiset voivat elää antoisaa elämää – niin maalla kuin saaressakin.

Yhres testaa ja juurruttaa uusia kevytrakenteisia yhteistyön malleja, jotka soveltuvat nimenomaan maaseudulle.

YHRES on osa valtakunnallista Eloisa Ikä – ohjelmaa.

Yhres etteskesi on Särkisalokotiyhdistyksen (entinen Särkisalon Vanhustentaloyhdistys) koordinoima kyläprojekti, jonka tarkoituksena on kehittää maaseudulla asuvien ikääntyvien hyvinvointia ja osallisuutta. Hanke luo uutta kevytrakenteista yhteistyön mallia kolmannen sektorin, seurakunnan, paikallisten yritysten sekä kunnallisten toimijoiden välille tarkoituksena edistää paitsi vanhusten myös muidenkin kyläläisten terveyttä ja hyvinvointia kehittämällä ylisukupolvista toimintaa. Painopisteinä ovat etsivä vanhustyö, aivoterveyden edistäminen sekä sukupolvia ylittävä toiminta.

Hanke kokoaa koko kylän rakentamaan yhdessä kevytrakenteista yhteistyön toimintamallia, jonka avulla voidaan kohentaa vanhusväestön palveluita, edistää paikallisten osallistumista oman elämän hallintaan ja päätöksentekoon sekä kehittää tulevaisuuteen kantavaa ylisukupolvista toimintaa alueella. Hyödynnämme maaseudun perinteistä talkoohenkeä ja yhdistämme sen eri järjestöjen, seurakunnan ja kunnan sekä yksityisyrittäjien ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Yhres visioi, testaa ja juurruttaa uusia tapoja ratkoa hyvinvointiin liittyviä haasteita maaseudulla. Hankkeessa on mukana yhteistyötahoja myös kaupungilta, seurakunnalta sekä alueellisilta asiantuntijatoimijoilta, kuten Salon Muistiyhdistykseltä.

Yhres on onnellisesti osallisena Vanhustyön keskusliiton (VTKL) hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamassa Eloisa Ikä – hankekokonaisuudessa. Näin Yhres pääsee aktiivisesti seuraamaan muita alan toimijoita uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi ajan haasteisiin. Yhteistyö Eloisan Iän sisällä tuo paikkakunnallemme valtakunnallista osaamista, ideointia ja vertaistukea!

Mallia muille kuntaliitoksille

Pitkällä aikavälillä hanke turvaa Särkisalon alueen asukkaiden, erityisesti vanhusten, sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Alueelle jää pyörimään toimijoiden yhteen nivoutunut verkosto. Hankkeen aikana uudet toimintamuodot vakiinnutetaan ja yhteistyömallista tulee käytäntö jonka pyörittämiseen ei tarvita samanlaista työpanosta kuin hankkeen alussa.

Hankkeen päätyttyä syntynyttä yhteistyömallia voidaan jakaa muillekin kuntaliitosalueille ennalta ehkäisemään sen kaltaisia ongelmia, joihin Särkisalo joutui liitoksen jälkeen. Kehittämällä uudenlaista yhteistyötä erityyppisten toimijoiden välillä voidaan ehkäistä kuntaliitosten reuna-alueiden näivettyminen ja palvelujen keskittämisestä johtuva asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden heikkeneminen maaseudulla.